Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

DATÇA”DA YEREL AFET HAZIRLIK KOORDİNASYONU TOPLANTISI YAPILDI

3 sene önce
54 kez okundu
DATÇA”DA YEREL AFET HAZIRLIK KOORDİNASYONU TOPLANTISI YAPILDI

Toplantının amacı: Datça’da orman yangınları başta olmak üzere olası bir afet konusunda yerelde ne tür hazırlıkların yapıldığı ve konuyla ilgili koordinasyonun nasıl güçlendirebileceği konusunda ilgili aktörler (özelde ve ilk aşamada belediye, muhtarlıklar ve mahalle örgütlenmeleri) arasında bilgi paylaşımına alan açarak iletişimi güçlendirmek.

Katılımcılar: Datça Kent Konseyi Yürütme Kurulu (KKYK) ve Çalışma Grupları, Datça Belediyesi, Muhtarlıklar, Mahalle Örgütlenmeleri temsilcileri, Kilit aktörler (Bkz. Ek 1. YAHK Toplantı Katılımcı Listesi).

Gündem:
I. Açılış ve toplantının çerçevesini paylaşma
II. Son dönemdeki orman yangınlarına müdahale ve destek çalışmalarında yaşananlara dair genel bir bilgilendirme
III. Afet koordinasyon yapıları ve yerel afet hazırlık koordinasyonu girişimi
IV. Yerel Afet Hazırlıkları
o Datça Belediyesi
o Muhtarlıklar (Emecik, Kızlan, Reşadiye, Karaköy, Hızırşah, Eski Datça, İskele, Yaka, Yazı, Cumalı, Mesudiye, Sındı)
o Mahalle Örgütlenmeleri (Betçe, Çomarlık- Mezarlık, Emecik- Kızlan, Eski Datça, Hızırşah, İskele- Merkez, Karaköy, Kargı, Mesudiye, Özbel- Burgaz, Palamutbükü…)
V. İhtiyaç ve önerilere dair paylaşım

Toplantı Notları

I. Açılış ve toplantının çerçevesini paylaşma

Datça KKYK Başkanı Çiğdem Canbey tarafından Datça’da olası bir afet konusunda hazırlıklı olmanın önemi ve konuyla ilgili resmi, sivil, örgütlü ve örgütsüz pek çok aktörün çok çeşitli ve değerli çalışmalar yürüttüğü dile getirildi. Çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülebilmesinin önemi vurgulandı.

KKYK olarak yerel afet hazırlıkları konusunda öncelikle Kaymakamlık ile iletişime geçildiği ve koordinasyon çalışmalarının güçlendirilmesi konusunda yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. Ardından Belediye ile iletişime geçildiği ve afet hazırlıkları kapsamında birlikte bir çalışma grubu oluştuğu, bu süreçte Belediye’nin afet koordinasyon merkezi, lojistik ve afete hazırlık çalışmaları içerisindeki planlamaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu paylaşıldı. Bu sürece paralel bir biçimde afet hazırlıklarıyla ilgili mahalle örgütlenmelerinin oluştuğu ve çeşitli çalışmalar içerisinde olduğu bilgisi edinildi.

Dolayısıyla bu toplantı ile son dönemde gerçekleşen orman yangınlarına müdahale konusunda yaşanan zorlukların tekrar etmemesi, koruyucu- önleyici çalışmaların yapılması, Türkiye’de afet yönetimi ile ilgili yapılar hakkında genel bilgilenmenin sağlanması ve Datça özelinde afete hazırlık çalışmaları konusunda iletişimin güçlendirilmesi için bir araya gelindiği ifade edildi.

Toplantının kayıt altına alındığı bilgisi paylaşılarak KKYK Üyesi Emrah Kırımsoy’un moderasyonu eşliğinde gündem maddeleri ele alındı .

II. Son dönemdeki orman yangınlarına müdahale ve destek çalışmalarında yaşananlara dair genel bir bilgilendirme

Pek çok kişi ve aktör gibi sahada çeşitli çalışmalara katılan ve gözlem yapma fırsatı bulan Mutlu Gündoğan tarafından, yardımlar ve yardım organizasyonları ile yangına müdahale konusunda değerlendirmeler paylaşıldı. (Bkz. Ek 2. Marmaris ve Muğla Yangınları Hakkında Genel Değerlendirme).

Datça’da orman yangınları başta olmak üzere olası bir afete hazırlıklı olmak için son dönemde yaşanan orman yangınlarında yaşanan zorluklarla ilgili değerlendirme kapsamında öne çıkan konular:
– Nitelikli yardım ve nitelikli gönüllüğün önemi (Yapılan gıda yardımlarının israftan uzak nitelikli olması; yardım toplama ve dağıtma merkezlerinde vardiya siteminin uygulanması, yardım toplamaktan çok dağıtma sürecinin kurgulanması gerekliliği vb.)
– İyi niyetli ve kontrolsüz gönderiler nedeniyle, Datça’da önemli ürün ve araçlar stokunun azalmış/ bitmiş olması ve ihtiyaç durumlarında gerekli ürün ve araçların Datça’da bulunması gerekliliği (Maliyeti yüksek malzemelerin kullanıldıktan sonra iadesinin sağlanarak tamir ve bakımının yapılması, yeniden kullanıma hazır hale getirilmesinin sağlanması vb.)
– Denizden yardım, tahliye vb konusunda planlama yapılması gerekliliği
– Yardım toplama ve dağıtım merkezi oluşturulması; kayıt altına alma, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerinin bütüncül bir biçimde gözetilmesi gerekliliği
– Gönüllülerin çeşitli eğitimlerle güçlendirilmesi (Örn. yardım ve destek merkezlerinde çalışma gibi)
– Müdahale çalışmalarına hazırlıklı olmak için Datça’da gerekli ekipman ve nitelikli gönüllü sayısının artması gerekliliği vb.
– Görevli ve gönüllülerin birlikte çalışma sürecinin yapılandırılması. Gönüllü ekiplerin profesyonel bir ekibe bağlanması ve profesyonel ekipler tarafından yönlendirilmeleri gerekliliği

III. Afet koordinasyon yapıları ve yerel afet hazırlık koordinasyonu girişimi

KKYK Üyesi Mehmet Penpecioğlu tarafından Türkiye’de mevcut afet koordinasyon yapıları ve yerel afet hazırlık koordinasyonu arasındaki ilişki ve yapılanma konusunda çerçeve sunuldu. Paylaşıma dair öne çıkan bazı konular şunlardır:

Gerek afet hazırlık gerekse müdahale çalışmalarında hak temelli yaklaşımın gereği olarak devlet ve toplum arasında karşılıklı ilişkiyi göz önüne alan; başka bir ifadeyle kamu kurumlarının kararlarını ve faaliyetlerini takip etmekle yetinmeyen; politika yapım sürecini etkileyen; karar alma süreçlerine dair şeffaflık ve liyakat talep eden aktif yurttaşlık yaklaşımına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Afet yönetiminde yetkili kamu kurum ve kuruluşların başında İç İşleri Bakanlığı’na bağlı AFAD ve İl teşkilatı, Muğla Valiliğine bağlı Afet Acil Durum Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ve yangına müdahale ile yetkili ekipleri olan Orman Genel Müdürlüğü, Müdürlüğün ilçe teşkilatı (Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü) olduğu paylaşılmıştır. Yerel yönetim kurumlarının da yetkileri, görev ve sorumlulukları olduğu örneğin Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı AKOM (Acil Koordinasyon Merkezi) ve büyükşehirden ilçeye kadar koordine olan yapısıyla ilçe belediyesinde ilçe koordinatörü olduğu belirtildi (Bkz. Muğla Büyükşehir Belediyesi AKOM’un Yönetmeliği)

AKOM’un afete hazırlık için eğitim, kurumsal kapasite geliştirme, risk yönetimi, risk azaltma, hazırlık için il düzeyinde kurtarma ve acil yardım planları hazırlama, müdahale senaryoları geliştirme ve gerektiğinde tatbikatlar düzenleme yetkileri olduğu vurgulandı. Bu kapsamda lojistik merkez kurulmasından seminerler gerçekleştirilmesine, sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla iş birliğinden araç gereç envanteri çıkarılmasına kadar çok sayıda yetkisi ve görev olduğu paylaşıldı.

Afet müdahale ve afete hazırlık çalışmaları için önemli ve değerli bir yasal zemin hazırlayan bu yapıların yanı sıra aktif yurttaşlık bilinciyle harekete geçen mahalle örgütlenmelerinin çalışmaları ve planlamaları arasında birbirini destekleyen ve eşgüdümü sağlayan bir yapının gerekliliğine dikkat çekildi. Bunun yanı sıra afete hazırlık çalışmalarının kısmi bir esnekliğinin olmasının yanı sıra afete müdahalenin daha katı, sıkı kuralları olan bir alan olduğu, yangına müdahale ile ilgili yetkisi olan kamu kurumlarının bilgisi ve yönlendirmesi dışında harekete geçilmemesinin önemi hatırlatıldı.

Afetin siyaset üstü bir alan olduğu, bu alanda kutuplaşma ve ayrışmaya yer olmadığı; merkezi ve yerel yönetimler arasında çatışma, gerilim yaşanmaması gerektiği, yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde bir arada, belirli bir koordinasyon içerisinde birlikte hareket edilmesi gerekliliği vurgulandı.

KKYK tarafından başta mahalle örgütlenmelerindeki afete hazırlık çalışmalarının yakından takip edildiği ve önemsendiği paylaşıldı. Mahalle örgütlenmelerinin daha da güçlendirilip, kamu görevlileri ile sürekli ve sistemli irtibatlandıracak bir yerel koordinasyon yapısı oluşturabilmesine odaklanıldığı ifade edildi. Bunun için de toplantıya katılan kişileri temsil eden daha küçük bir temsilci çekirdek grup kurularak bunların kamu kurum ve kuruluşları ile yapıcı, sürekli ve sistemli bir iletişim halinde olmasını yani güçlü bir koordinasyon sağlamaları önerildi.

IV. Yerel Afet Hazırlıkları

Datça’da orman yangınları başta olmak üzere olası bir afet konusunda yerelde ne tür hazırlıkların yapıldığı ve konuyla ilgili koordinasyonun nasıl güçlendirebileceği konusunda ilk aşamada belediye, muhtarlıklar ve mahalle örgütlenmelerinin çalışmalarına söz verildi.

o Datça Belediyesi

Datça Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hakan Uzun tarafından afetlerde yasal ve kurumsal çerçeve itibariyle belediyenin görev ve sorumlulukları, son dönemde yapılanlar ve planlamaları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı (Bkz. Ek 3. Datça Belediyesi Yerel Afet Hazırlık Koordinasyonu Toplantısı Sunusu).

Paylaşıma dair öne çıkan bazı konular;

Afetlerde Belediyenin görev ve sorumlulukları; yerel yönetim, Valilik, Kaymakamlık ile Acil Durum Planlaması (Belediye Kanunu Madde 53 ) ile Afet ve Acil Durum Planı hakkında bilgiler paylaşıldı. Ekip ve donanım hazırlıkları, plana ilişkin ilgili tüm birimlerle halka eğitimlerin verilmesi, Belediye sınırları dışındaki bölgelere yangın ve afette desteğinin koordinasyonu, il ölçeğinde diğer acil durum planı ile koordinasyonu, Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM bağlı kuruluş olarak hareket edildiği konuları aktarıldı.

AKOM ve AFAD ile eşgüdüm sağlanarak Afet Acil Durum planların hazırlanması çalışmasına başlandığı belirtildi. Herhangi bir afet durumunda Datça Belediyesi tarafından yapılacak olan yardım ve destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yerel ve dışarıdan gelen malzeme yardımı ve gönüllü desteklerin düzenli bir şekilde sahada değerlendirebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek organizasyon şeması taslağı hazırlandığı paylaşıldı.

Datça Belediyesi olarak son yangınlarda yürütülen çalışmalar özetlendi. Yardımlar, sosyal medya aracılığıyla ihtiyaç duyuruları, arozöz takviyesi, restoranlarla iş birliği, yangında görev alan bazı gönüllüler ile iletişim vb.

Belediyenin afet hazırlıkları ile ilgili beş alanda birimlerin oluşturulması konusunda planlama içinde olduğu paylaşıldı. Bunlar;
– Yardım Koordinasyon Birimi
– Kamuoyu Bilgilendirme Birimi
– Gönüllü Koordinasyon Birimi
– Kurumsal Koordinasyon Birimi
– Yardım Kabul/Dağıtım Birimi

Bunun yanı sıra Reşadiye futbol sahasında bir depolama alanı oluşturulması ve mezarlığın yakınındaki Datça Belediyesi Şantiye alanına yakın bir alanda bir depo yapısı daha inşa edilmesi ile ilgili planlamalar, ekipman listesi oluşturma çalışmaları paylaşıldı.

Afet sonrası toplanma alanlarının belirlendiği; bu alanlar için gerekli bilgilendirme tabelalarının Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandığı; tamamlanınca ilgili yerlere konacağı ifade edildi. Ek olarak da Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 1. derece yangın eğitimine Belediyeden bir grubun katılacağı ifade edildi.

o Muhtarlıklar (Emecik, Kızlan, Reşadiye, Karaköy, Hızırşah, Eski Datça, İskele, Yaka, Yazı, Cumalı, Mesudiye, Sındı)

Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Karadağlı tarafından afet hazırlıkları ile ilgili genel değerlendirmeler paylaşıldı. Afet koordinasyon merkezi ile muhtarların diyaloğunun yeterli olmadığı, muhtarların sınırlı yetki ve kaynakları ile çalışmalar yürüttükleri dolayısıyla bütüncül, planlı ve koordineli bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu paylaşıldı. Örneğin muhtarların kendi araçlarıyla olay yerine gitmesi veya yardım toplanması gibi faaliyetlerin çeşitli sorunlar yarattığına dikkat çekildi. Datça yangınında büyük bir kaos ve kargaşa yaşandığı bunun tekrarlanmaması gerektiği, Datça’da halka yönelik temel afet bilgisi eğitimi düzenlenmesi gerekliliği vurgulandı.

o Mahalle Örgütlenmeleri (Betçe, Çomarlık- Mezarlık, Emecik- Kızlan, Eski Datça, Hızırşah, İskele- Merkez, Karaköy, Kargı, Mesudiye, Özbel- Burgaz, Palamutbükü…)

Özbel Mahalle Dayanışması adına; Özge Ç. Denizci bir araya geliş, yapılanlar ve planlamalar hakkında paylaşımda bulundu. Paylaşıma dair öne çıkan bazı konular;

Oluşan örgütlenmenin sivil bir inisiyatif olduğu ve bunun sadece afetle ilgili olarak değil aynı zamanda Kent Konseyinin öngördüğü Mahalle Meclisi olarak da yapılanma eğiliminde olunduğu ifade edildi.

Yangın sonrasında hızlıca iş bölümü yapıldığını; toplanma alanlarının belirlendiği; gerek eğitim gerekse afet hazırlık ve müdahale konusu ile ilgili MAG-AME ile sürekli koordinasyon içerisinde oldukları, envanter listesi hazırlandığı (insanlar ve binek araçlar dahil) paylaşıldı. Organizasyon ve sorumluların belirlendiği, mahalle için depo planlandığı, malzeme temininin devam ettiği (Mevcut malzemelerin gönüllüler tarafından muhafaza edildiği dolayısıyla depo ihtiyacının aciliyet taşıdığı, iletişim için telsiz temin edildiği ifade edildi.

Mahalle örgütlenmesinde yukarıdaki aktörler ile koordinasyon konusunda bir kişinin belirlendiği paylaşıldı.

Merkez Mahalle adına; Gökçer Karaağaç koruyucu önleyici çalışmalar ve önerilere dair paylaşımda bulundu. Öne çıkan konular;

Mahallede çok sayıda boş arazi olduğu ve buralarda yanıcı nitelikte otların-bitkilerin temizlenmesi gerektiği dile getirildi. Bunların nasıl temizleneceğiyle ilgili Belediyeden daha fazla destek beklendiği ifade edildi.

Trafo çevrelerinde çok miktarda çöp ve kuru olmasının önemli bir yangın riski yarattığına dikkat çekildi ve hızlı bir şekilde önlem alınması gerekliliği vurgulandı.

Bir afet durumunda, trafik yoğunluğunun, trafik düzenlemelerinin, yollardaki güzergah ve şerit uygulamalarının can yakıcı sorunlar oluşturabileceği ifade edildi.

Denizden tahliye konusunun çok önemli, çok boyutlu ve sanıldığından daha hazırlıklı-planlı olunması gereken bir konu olduğu belirtildi. Bu konuda Liman Başkanlığı ile mutlaka iş birliği ve koordinasyon kurulması gerektiği vurgulandı.

Yangına müdahale için genç ve sportif insanların seçilmesi, eğitim almaları ve hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı. Son çıkan yangında ekipman olmadığından insanların zarar gördüğü, telaş, kaos ve iletişim sorunu yaşandığı belirtildi. Yangının çıktığı sahada telsiz eksikliğinden dolayı hortum çeken insanların birbiri ile iletişim kurmakta zorluk çektiğine dikkat çekildi. Sahada yangına müdahaleyi koordine eden bir gruba ihtiyaç duyulduğu paylaşıldı.

Çomarlık- Mezarlık Mahallesi adına; Haluk Koşar ve Seval Kızılcan bir araya geliş, yapılanlar ve planlamalar hakkında paylaşımda bulundular. Öne çıkan konular;

Afete ilişkin konularda yaşanan sorunlara mülki erkandan yanıt alınamadığı, bunun bir tür çaresizlik hissi yarattığı ve bunun asla olmaması gerektiği vurgulandı.

Mahalle meclisinin örgütlenerek, ilk toplantının gündemi üzerinden yapılacak iş listesi üzerinden eğitimler ile çalışmaya başlayacakları bilgisi paylaşıldı.

Mesudiye Mahallesi adına; Nurcan Kaya bir araya geliş, yapılanlar ve planlamalar hakkında paylaşımda bulundu. Öne çıkan konular;

Öncelikle Mesudiye’nin yangın açısından çok riskli ve ormanlar ile çevrili olduğuna dikkat çekildi.

Örgütlenme sürecinde Mesudiye’nin zaten birbirini tanıyan bir köy olduğu, 215 kişilik bir WhatsApp grubu oluştuğu, bunun da tüm nüfusu 900 küsür olan köyü temsil ettiği/kapsadığı vurgulandı. Önceden var olan çeşitli WhatsApp gruplarının yangın sonrası hızlıca birleştiği paylaşıldı.

Örgütlenme sürecinde iki toplantı yapıldığı, köyden 20 kişiye yangına müdahale için ekipman temin edildiği ve eğitim aldıkları, bir 20 kişi için daha bu sürecin planlandığı aktarıldı. Toplamda eğitimi ve ekipmanı olan 40 kişi olmayı planladıkları paylaşıldı.

Yangına müdahale sırasında kullanılabilecek bazı malzemelerin temin edildiği, bunları Mesudiye içerisinde kullanılmayan eski köy okullarında depolamak istedikleri ifade edildi.

İnsan ve araç envanteri çıkarttıkları; köydeki tüm drone’ların, tankerlerin, hayvanların kayıt altına alındığı paylaşıldı.

Bir yangın durumunda denizden tahliye planı yaptıkları dile getirildi.

Marmaris yangınından zarar gören Osmaniye köyünü “kardeş köy” olarak tespit ettikleri ve onlarla dayanışmak için özel faaliyetlerde bulundukları paylaşıldı. Örneğin o köyde yangından kurtarılabilen keçiler için 1000 balya yonca temin edip yolladıkları aktarıldı.

Kızlan- Emecik Mahallesi adına; Aydın Bodur ve Hanzade Sicimoğlu bir araya geliş, yapılanlar ve planlamalar hakkında paylaşımda bulundular. Öne çıkan konular;

Henüz yeni bir araya gelmekte oldukları şu anda 35 kişiden oluştukları belirtildi. Grubun daha fazla gelişmesi ve yerliler ile güçlü irtibat kurma ihtiyacı içinde olunması gerekliliği ifade edildi.

Envanter çıkartmaya çalıştıkları, eğitim ve temizlik yapmanın gerekli olduğu vurgulandı.

İyi iletişimin muhakkak elzem olduğu; bu anlamda özellikle muhtarlar ile iletişim halinde olmaları gerektiği, muhtar ve yerlilerin mutlaka ama mutlaka dayanışma örgütlenmesi ile işbirliği içerisinde olması gerekliliği vurgulandı.

Datça’nın, genel olarak, son yangın konusunda iyi bir sınav verdiği paylaşıldı.

Küresel iklim değişikliğinin olası etkileri ve afetler ile ilişkileri konusunda bilgilenmeye ihtiyaç olduğu; bu konuda etkinlikler, seminerler düzenlenmesi gerekliliği belirtildi.

İyi iletişimin yanı sıra, yerel afete ilişkin koordinasyonda, sistematik ve bilinçli yaklaşımların önemli olduğu, kurumlar ve kişiler arasındaki iş bölümünü doğru yapılmasının başarı için elzem olduğu ifade edildi.

Palamutbükü dayanışması adına; Hürriyet Karadeniz bir araya geliş, yapılanlar ve planlamalar hakkında paylaşımda bulundu. Öne çıkan konular;

Yeni kurulmuş oldukları; içlerinde Jandarma, İtfaiye, Sındı, Yaka ve Cumalı Muhtarları olan Betçe Önleme ve Müdahale adında başka bir grubun daha kurulduğunu yeni öğrendikleri ifade edildi.

Mahalle örgütlenmelerinin birbirlerinden öğrenebilecekleri çok şey olduğu; bu örgütlenmelerin bir araya getirilmesinin şart olduğu değerlendirmesi paylaşıldı.

Eski Datça dayanışması adına; Ayşe Kıyas Aslantürk bir araya geliş, yapılanlar ve planlamalar hakkında paylaşımda bulundu. Öne çıkan konular;

Dayanışma kapsamında yürütme ve alt çalışma grupları oluşturulduğu, envanter hazırlığına başladıkları, 2 defa gönüllülerle birlikte mahallede temizlik yapıldığı, boş arazi sahiplerinin arazilerini temizlemeleri konusunda istekte bulundukları paylaşıldı.

Bölgede trafonun patladığı ve o bölgede yangın çıktığı söylendi. Buna karşı gerekli tedbirlerin alınması gerekliliğine dikkat çekildi.

Eski Datça yolları çok dar olduğu için hidrant sistemi konumlandırılması gerektiği, mahallede otopark sıkıntısı yaşandığı; mahallede çok araba olduğu, bunun da muhtemel bir yangında yangına müdahaleyi güçleştireceği ifade edildi.

Afet sonrası toplanma alanında inşaat malzemeleri bulunduğu, bunların bir an önce oradan alınmasının gerektiği belirtildi.

Cumalı mahallesi (Betçe Müdahale ve Önleme Grubu) adına Necati Türker bir araya geliş, yapılanlar ve planlamalar hakkında paylaşımda bulundu. Öne çıkan konular;

Betçe’nin coğrafi özellikleri nedeniyle tek yolu olduğu, cep telefonlarının çoğu yerde çalışmaması nedeniyle yardım ulaşabilmesi süresinin uzadığı, bu nedenle Betçe’de kendi imkanları en azında bir saat müdahale edebilme yapısı kazanması konusunda organize olmayı hedefledikleri paylaşıldı.

Cumalı köy meydanındaki kahvenin alt katındaki yerin depo olarak kullanıldığı, bir WhatsApp grupları olduğu ancak Mesudiye’deki kadar güçlü ve etkili çalışmadığı paylaşıldı.

Cumalı’da çok sayıda yaşlı insan bulunduğu, bu insanların muhtemel bir yangın durumunda nasıl tahliye edileceğine dair bir planlama yapılması gerektiği belirtildi.

Kargı mahallesi adına Duygu Güzey bir araya geliş, yapılanlar ve planlamalar hakkında paylaşımda bulundu. Öne çıkan konular;

Grubun yeni kurulduğu paylaşıldı.

Belediyenin iletişim ağı oluşturması konusunda bir ihtiyaç olduğu, bu ağın etkin işletilmesinin önemi ve gerekliliği vurgulandı.

Denizden tahliye konusunda Liman Dairesi Başkanlığı ile muhakkak iletişime geçilmesi gerektiği ve muhtemel bir tahliye planında Liman Dairesi Başkanlığının mutlaka görev alması gerektiğine dikkat çekildi.

Karaköy mahallesi adına Ayça Bumin bir araya geliş, yapılanlar ve planlamalar hakkında paylaşımda bulundu. Öne çıkan konular;

Çalışmalara yeni başlandığı, yerli ve yerleşikler arasında bir ayrım ve kopukluk yaşandığı paylaşıldı. Bu durumun zaten mevcut olduğu ve afete hazırlık ile ilgili oluşan dayanışma grubunda da yerliler ile temas/iletişimin henüz sağlanamadığı belirtildi.

İletişimin güçlenmesinde muhtarların öncülük edebileceği, farklı grupları bir araya getirebilecekleri, böylece mahalle örgütlenmesinde yerli ve yerleşiklerin iş birliği içerisinde çalışmasının sağlanabileceği önerildi.

Envanter oluşturmayı planladıkları ancak bunun için de yerliler ile güçlü bir ilişki, iletişim, eşgüdüm sağlamaya ihtiyaç duydukları dile getirildi.

Mahalle örgütlenmesine katılım için bir form oluşturdukları, muhtarlık vasıtasıyla bunun mahallede yaşayan herkes ile paylaşılmasını istedikleri paylaşıldı.

V. İhtiyaç ve Önerilere Dair Paylaşım

Mahalle örgütlenmelerinin ardından söz almak isteyen katılımcılara bilgilendirme, ihtiyaç ve önerilerin paylaşımı için söz verildi.

MAG-AME adına Barış Muştu tarafından yapıları ve eğitimleri hakkında bilgi verildi. AFAD tarafından akredite edilmiş bir sivil toplum kuruluşu oldukları bilgisi paylaşıldı. Belediye ile protokolleri bulunduğu olduğu, Türkiye Radyo Amatör Cemiyeti (TRAC) ile yakın iş birliği içinde oldukları belirtildi. Doğrudan söndürme yapmadıkları, mücadele edenlere destek sağladıkları paylaşıldı. Mahalle Afet Gönüllüleri (36 saat eğitim alıyor) ve Afete Müdahale Ekibi (230 Saat) şeklinde iki eğitim programları olduğu paylaşıldı. 230 saat eğitimi tamamlayanların sahada müdahale ekibine dahil olabildikleri ifade edildi. Afet hazırlık çalışmalarının belediye ve muhtarlar ile ortak yürütülmesinin önemi vurgulandı.

Kent Konseyi Su Çalışma Grubu adına Oya Özgüven tarafından, Datça’da su kaynaklarının kısıtlı olduğuna; dolayısıyla afetlere hazırlık yaparken bu konunun da göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekildi. Su Çalışma grubunun sarnıçlar üzerine bir çalışma yaptığı paylaşıldı. Tüm kamu kurumlarına da sarnıçlar üzerine çalışmalar yapması ve (tarihte olduğu gibi) yeniden inşa etmesi önerildi.

Kent Konseyi Kültür Sanat Bilim Çalışma Grubu adına Kemal Sümer tarafından bu toplantının Datça’da son 5 yıldır yapılmış etkinliklerin en iyilerinden birisi olduğu belirtildi. Önümüzdeki süreçte küresel ısınmanın, kentsel ve kırsal yaşama etkileri, muhtemel etkileri üzerine bilgilendirici etkinliklerin, seminerlerin vb. çalışmaların yapılması önerildi. Bunun aynı zamanda iklim değişikliği temelli afetlere dönük bir hazırlık ve farkındalık da yaratacağı vurgulandı. Datça’da ileride bir sel felaketi yaşanabileceği; buna dönük şimdiden risklerin analiz edilerek, bir planın yapılması gerektiği söylendi.

Kilit aktör olarak davet edilen Gülkadın Kocadurmuş tarafından her şerde bir hayır vardır; bu afet şerri bizlerin örgütlenmesini tetikledi, bu da hayırlı oldu denildi. Kadınların hızla örgütlenerek yemek desteği sağladıkları ifade edildi. Afet hazırlıkları veya dayanışma çalışmaları için bir yemek düzenleyip toplanan bağışla gerekli ihtiyaçların alınabileceği önerildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı adına Murat Yıldırım tarafından afet sonrası yapılan yardımlar ve destekler ifade edildi. Datça Cemevinin 1000 kişiye yemek verebilecek kapasitesi olduğu; bunun gerekli durumlarda kullanılabileceği ifade edildi.
Vakfın insan kaynakları, fiziksel mekanı ve olanaklarının, afete karşı hazırlık ve yardım çalışmaları kapsamında kullanılabileceği belirtildi.

Merkez Mahalle Grubu’ndan Özlem Dağcı, afete reaksiyon anlamında yavaş hareket edildiğini, küçük detaylardaki eksiklerin, büyük kayıplara yol açtığını ifade etti. Mevcut çalışmalarla yeterince hazır ve planlı olunmadığına dikkat çekti. Ulaşımın düzenlenmesi, trafiğe müdahale için polisin rol alması gerektiği belirtildi. Envanterin doğru toplanması gerektiği ve çıkan bu envantere göre gönüllülerin görevlendirilmesinin yapılmasının gerekliliği ifade edildi.

MUÇEP Datça Meclisi’nden Renate Ömeroğulları, MUÇEP Datça WhatsApp grubunun afet sırasında kendiliğinden bir iletişim ağı haline geldiği ve koordinasyon işlevi gördüğünü paylaştı. Afet hazırlık ve müdahale konusunda MAG-AME’nin güçlendirilmesinin önemi ve gerekliliğine dikkat çekti. Mahallelerde ilk müdahaleyi yapabilen eğitimli, gönüllü ve ekipmanı olan kişilerin artması konusunda MAG-AME’nin önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’nden (DADADOST) Saadettin Özlük (Sado), bu toplantıdaki yatay örgütlenme girişimini çok başarılı ve önemli bulduğunu ifade etti. Ancak bu yatay örgütlenmeyi dikey örgütlenme ile de ilişkilendirmek, bu ilişkiyi/koordinasyonu kuracak kişi/ temsilcileri belirlemenin gerekliliğine dikkat çekti. Bir afet durumunda elektrik kesintisinde büyük bir sorunlar yaşanacağını, AYDEM’in ciddi sıkıntılar yarattığını, Datça merkezde, Mesudiye’de ciddi elektrik kesintileri olduğunu belirti. Altyapı, gelen nüfus ve elektrik kullanımını karşılayamadığı ve olası bir afet durumunda daha da büyük sorunlar yaşanabileceği bu nedenle şimdiden tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Datça Belediyesi’nden İlke Çuracı, yardım amaçlı evlerde hazırlanan gıdaların yerlere ulaşana kadar bozulması sonucu müdahale ekiplerinde gıda zehirlenme risklerine dikkat çekti. Gıda hazırlanmalarında çeşitli gıdalar arasında çapraz mikrop bulaşma riskleri değindi ve evdeki mutfaklarda yemek hazırlanmaması gerektiğini belirtti.

Merkez Mahalleden Gökçer Karaağaç, elektrik kesinti risklerine karşı her mahallede yeterli sayı telsiz bulunması gerektiğini, MAG-AME’nin bu konuda teknik destek verdiğini paylaştı.

Deniz tahliye için ayrıca Sahil Güvenlik, Liman Daire Başkanlığı, Dalış Gruplar, Tekneci kooperatifler dahil ederek bir toplantı yapılması gerektiğini ifade etti.

KKYK Genel Sekreteri ve Datça Belediyesi’nden Sercan Serbest, tanker envanterinin çıkarılması gerekliliğine, denizden su çekme konusunun önemine, eğitim çalışmalarının çok önemli ve kapsamlı biçimde, titizlikle ele alınması gereken bir konu olduğuna dikkat çekti.

KKYK Üyesi Mehmet Penpecioğlu, toplantıda paylaşılan bilgiler ve değerlendirmeler doğrultusunda başlangıçta çizilen koordinasyon çerçevesini tekrar değerlendirmeye sundu. Öyle ki yerelde oluşturulacak koordinasyon yapısında üç önemli konunun öne çıktığını belirtti.
(1) Mahalle düzeyinde muhtar ve dayanışma/gönüllüler temsilcisi arasında işbirliğinin oluşturulması
(2) Koordinasyon temsilciler kurulu oluşturulması (Somut olarak bu toplantıya katılan tüm kurum ve kuruluşları temsil eden bir üst kurul oluşturma ihtiyacının yatay ve dikey koordinasyonu sağlayabileceği)
(3) Koordinasyon yapısının reaktif değil proaktif olması (Yangına reaksiyon olarak oluşan yapıların örgütlü bir güce dönüşmesini sağlamak. Bunun için baştan/önceden inisiyatif alarak eğitimler düzenlemek, afete hazırlık için planlar ve projeler geliştirmek, seminerler düzenlemek vs.)

KKYK Üyesi Güngör Erçil, bu toplantının bizlere bir koordinasyon oluşturma iradesini açıkça gösterdiğini ifade etti. Bu irade doğrultusunda da etkin ve anlamlı bir koordinasyon için mahalledeki sivil oluşumları, gönüllüleri kamu kurumlarıyla irtibatlandırmanın gereğine dikkat çekti.

Kamu kurumlarının halkın istek, ihtiyaç ve onlar için iyi olanı bilemeyebildikleri bu nedenle halkın tabanda kurduğu inisiyatif ve yereldeki örgütlenmelerle iletişim ve koordinasyonun önemini vurguladı. KK olarak bu koordinasyonun sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği bilgisini paylaştı.

Genel Sonuç

Datça’da orman yangınları başta olmak üzere olası bir afet konusunda yerelde ne tür hazırlıkların yapıldığı ve konuyla ilgili koordinasyonun nasıl güçlendirebileceği konusunda ilgili aktörler (özelde ve ilk aşamada belediye, muhtarlıklar ve mahalle örgütlenmeleri) arasında bilgi paylaşımı sağlanabilmesi için bir başlangıç yapılmıştır.

Kent Konseyi olarak afet hazırlıkları özelinde, gerek ilgili aktörler arasında oluşturulma irade ve ihtiyacı olan koordinasyon yapısının netleşmesi gerekse mahalle örgütlenmeleri gibi aktörlerin kendi aralarında iletişim, bilgi ve deneyim paylaşımlarını sağlamaya yönelik yol ve yöntemler konusunda çalışmalar devam edecektir.

EKLER

Ek 1. YAHK Katılımcı Listesi
Ek 2. Marmaris ve Muğla Yangınları Hakkında Genel Değerlendirme
Ek 3. Datça Belediyesi Yerel Afet Hazırlık Koordinasyonu Toplantısı
Ek 4. Video Kayıt (İlk bölüm) – Video kaydının yüksek çözünürlük formatı nedeniyle drive klasörüne yüklenmesi henüz mümkün olamamıştır.
Ek 5. Ses kayıt (İkinci bölüm)

Ek 1. Yerel Afet Hazırlık Koordinasyon Toplantısı Katılımcı Listesi (Kayıt sırasına göre)

1. Seval Kızılcan, Mezarlık/ Çomarlık Mh.
2. Haluk Koşar, Mezarlık/ Çomarlık Mh.
3. Güngör Erçil, Kent Konseyi YK
4. Mutlu Gündoğan, Yangın gözlemcisi
5. Emrah Kırımsoy, Kent Konseyi YK
6. Gülhan Keleş, KK Kadın Meclisi
7. Aydın Bodur, Kızlan- Emecik Hm.
8. Gökçer Karaağaç, Merkez Mh.
9. Sadettin Özlük, DADADOSK
10. Cem Bal, Datça Belediyesi
11. Sercan Serbest, Datça Belediyesi
12. İbrahim Murat Şakir, Datça Belediyesi
13. Çiğdem Canbey, Kent Konseyi YK
14. Ayşe Avcı, KK Kıyı ÇG
15. Hanzade Sicimoğlu, Kızlan Mh.
16. Mehmet Penpecioğlu, Kent Konseyi YK
17. Kemal Sümer, İskele Mh.
18. Murat Yıldırım, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi
19. Vicdan Turgut, DKDS
20. Ümit Kırcalı, Özbel Mh.
21. Ayşegül Çelik, Karaköy Mh.
22. Ayça Bumin, Karaköy Mh.
23. Duygu Güzey, Kargı Mh.
24. Metin Karadağlı, İskele Mh. Muhtarı
25. Hüseyin Harıpçı, Emecik Muhtarı
26. Sami Akkın, Reşadiye Muhtarı
27. Ayşe Kıyas Aslantürk, Eski Datça Dayanışma
28. Özlem Dağcı, Merkez Mh.
29. Özge Yenal, Eski Datça Dayanışma
30. Erdem Demirtaş, Mesudiye Mh.
31. Ramazan Bitezli, Sındı Mah. Muhtarı
32. Mustafa Akyürek, İskele Mh.
33. Doğan Can, Okaliptüs Sitesi
34. Barış Muştu, MAG-AME/SAR
35. Ahmet Tuna, MAG-AME/SAR
36. Evren Ötügen, Eski Datça Dayanışması
37. Renate Ömeroğulları, MUÇEP Datça
38. Necati Türker, Cumalı Mh.
39. Filiz Uyan, Datça Kadın Platformu
40. Oya Özgüven, KK Su ÇG
41. Nurcan Kaya, Mesudiye Mh.
42. Gülkadın Kocadurmuş
43. Aşkım Özbavbek, KK Kent Arşivi ÇG
44. Yudum Kantarlı, KK Yürütme Kurulu
45. Özay Ermiş, Hızırşah Muhtarı
46. Hürriyet Karadeniz, Palamutbükü dayanışması
47. Hüseyin Tüzün, DAÇEV
48. Sevgi Tiryakioğlu, KK Sıfır Atık ÇG
49. Belgin Yücel, KK Halk Oyunları ÇG
50. Mert Yalçın, Yazı Mh. Muhtarı
51. Ayhan Okur, Datça Belediyesi
52. İlke Curacı, Datça Belediyesi
53. Tuna Özalp, CHP Datça İlçe
54. Gizem Çetin Özer, KK Yürütme Kurulu
55. Özge Ç. Denizci, Özbel Mh. Dayanışması
56. Yiğit Gürol, Teknoloji
57. M. Özgür Mutlu Datça Belediyesi
58. Hakan Uzun, Datça Belediyesi

Ek 2. Marmaris ve Muğla Yangınları Hakkında Genel Değerlendirme

Hazırlayan: Mutlu Gündoğan
11.08.2021

Bu değerlendirme kişisel gözlemlerime dayanmakta olup herhangi bir kurumun görüşünü, gözlemlerini temsil etmemektedir.

Ülkemizde ve ilimiz Muğla’da kısa zaman önce başlayan yangınlar kontrolden çıkarak, afet derecesine ulaşmıştır. Halkın bu afetlere göstermiş olduğu toplumsal refleksi iki ayrı başlık halinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

1. YARDIMLAR ve YARDIM ORGANİZASYONLARI
İhtiyaç listelerinin belirlenmesiyle özellikle sosyal medyadan yapılan destek çağrılarıyla birlikte ilçe halkımız afet bölgelerine gönderilmek üzere; ekipman, yiyecek, içecek vb. yardımlarını ilçemizdeki yardım toplama merkezlerine ulaştırmış, bazı yardımseverler kendi organizasyonlarını yapmış ve kendi araçlarıyla afet bölgelerine iletimini sağlamıştır.

İlk iki günde çapa, kürek, tırmık, sap, 0,5, 1, 1,5 litrelik su, buz, enerji içeceği, yanık kremi, göz damlası, fener, kafa lambası, el feneri, pil, yanmaz eldiven, iş güvenliği ayakkabısı ve elbisesi, baret vb. gibi acil durumlarda hayati önem taşıyan malzemelerin Datça’da stoğu çok azalmış veya bitmiştir.

İyi niyetli, kontrolsüz gönderilerin daha sistemli hale getirilmesi gerekmektedir.

Olası bir kötü senaryoda: Marmaris ve Bodrum’da yangınlar büyüyerek devam ediyor, Marmaris-Datça yolu kapalı, Marmaris ve Bodrum’daki deniz araçları tahliyelerde kullanılıyor, hava desteği mevcut afet bölgelerine yoğunlaşmış olduğu bir durumda ilçemizdeki yoğun ormanlık alanda ve meskun mahalleri tehdit eden bir yangın başladı veya bir deprem oldu… Bu durumda; yukarıda saydığım, stokları çok azalan veya biten malzemelerin hepsini afet bölgelerine göndermiş bir Datça ile baş başa kalıyoruz…

Datça’nın coğrafi konumu ve özelliğinden dolayı afet durumlarında; hayati öneme sahip ekipmanların, malzemelerin, yiyeceklerin ve içeceklerin yardım organizasyonlarında gönderilirken, aynı veya başka bir afetin Datça’da da olabileceği ihtimalini gözardı etmeden, ani ihtiyaç durumunda ilçemizde kullanılmak üzere hayati önem taşıyan malzeme ve ürünlerin yeteri kadarının tedbir amaçlı bekletilmesi, acil ihtiyaçtan fazlasının gönderilmesi gerekmektedir.

Yardım toplama ve dağıtımı konusunda; ana yardım toplama ve dağıtım merkezi olmalıdır. Yardım toplama ve dağıtım merkezlerinde görev alacakların hiyerarşik yapısı, iş planları ve afet durumlarında anlık görevlendirmeleri hazırlanmalı, gönüllülerle birlikte çalışan bir sistem oluşturulmalıdır.

Yardım toplama merkezlerinde ve yardım dağıtımında resmi olarak görev alacak personellere, sivillere konu hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlenmeli, özet kitapçıklar hazırlanmalıdır. Acil durumda, bu merkezlerde görev almak için gelen gönüllülere de bu kitapçıklardan dağıtılmalı, görev yerleri belirlenmeli ve acil durum geçene kadar görevi sabitlenmelidir. Marmaris, Muğla yangınına yardım amaçlı gelen gönüllülere sabit bir görev tanımı yapılmadığından dolayı bir kargaşa yaşandığını gözlemledim. Şöyle ki:

Ana toplama merkezlerinde bazen 50, 60 kişi olurken bazen 10 kişi oluyordu. Gündüz toplama merkezine yardım edenler gece yangına müdahaleye de gidiyor, ertesi gün yorgun olduklarından merkezlerde çalışan sayısı azalıyordu. Bu sorunun önüne geçmek için yardım toplama merkezlerinde görev alacak gönüllülere sabit görev verilmeli ve vardiya sistemine uymaları sağlanmalıdır.

Yardım dağıtımları konusunda: Toplama merkezlerinden gönderilen yardımlar Marmaris yangınında genellikle Marmaris Belediyesi’nin yardım toplama merkezi olan Armutalan Kültür Merkezi ve halkın inisiyatifiyle kurulan Hisarönü, Bozburun kavşağındaki yardım toplama merkezleri olmak üzere iki noktaya iletildi. Bu noktalardan da yangın alanlarına yakın dağıtım alanlarına iletilerek yangınla mücadele eden kurumlara, kuruluşlara ve halka ulaştırılması sağlandı.

Yardım dağıtımının, yardım toplamaktan daha önemli bir görev olduğunu düşünüyorum. Çünkü; İnsanların iyi niyetleriyle, aile ekonomisinden kısarak yapmış olduğu bağışların hedef kitleye ulaştırılması gerekmektedir. İnfial durumlarında olası bazı detayları göz ardı etmemek gerekiyor. Gönüllü kisvesine bürünmüş, aracıyla sevkiyat yapmak isteyen kaosu fırsata çevirmek amacında olan uyanıklara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yardım dağıtım merkezlerinde; yüzlerce koli suyun âtıl durduğunu, ihtiyaçtan çok çok fazla enerji içeceklerinin olduğunu (en meşhuru R…bull’un küçük boyunun tanesi 7,5tl) gözlemledim. İnsanın aklına şu soru geliyor. Acaba bu enerji içeceklerinin hepsi yangınla mücadele edenlere mi gitti? Yoksa birileri dağıtım yapacağım diyerek stokçulara satmış olabilir mi? Bu sadece bir üründen örnek. Çapasından küreğine, kreminden powerbankına el fenerinden piline… kadar iyi niyetlerle yapılan bağışların yerine ulaşması bağış toplama merkezlerinden dağıtım merkezine kadar çalışanların vebalinde olduğunun bilincinin vurgulanması ve gerekli özveriyi, dikkati göstermeleri konusunda personeller ve gönüllü halk bilgilendirilmelidir.

Özellikle yangın tüpü, çapa, kürek, powerbank, motorlu ağaç kesiciler, profesyonel ekipmanları… gibi çok defa kullanılabilecek ve maliyeti yüksek olan malzemeleri afet anında kullanan gönüllülerin afet durumu geçtikten sonra yardım toplama merkezlerine iade etmeleri gerektiği, bu malzemelerin daha sonraki acil durumlarda kullanılmak üzere bakımlarının yapılıp depolarda bekletileceği anlatılmalı, bu konuda duyarlılık oluşturulmalıdır.

Yardım toplama ve dağıtım merkezlerinde görev alacak personellerin ve gönüllülerin Whatsaap veya Telegram üzerinden grup kurmaları anlık iletişimi ve organizasyonu hızlandıracaktır.

2. YANGINA MÜDAHALE

Özellikle kontrolden çıkan Marmaris yangınıyla birlikte Datça’da yaşayan gönüllülerin yangına müdahale için seferber olmaları herkesin takdirini kazandı. Ancak bu konuda da bazı noktaların gözden geçirilmesi ve bu konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Daha önce “Yardımlar ve yardım organizasyonları” başlığında da ifade etmeye çalıştığım bir durumu burada da ifade etmek istiyorum.

İyi niyetle, organizasyonsuz ve spontane olarak yangına müdahale için giden gönüllülerin sistemli hale getirilmesi gerekmektedir.

Olası bir kötü senaryoda: Marmaris ve Bodrum’da yangınlar büyüyerek devam ediyor, Marmaris-Datça yolu kapalı, Marmaris ve Bodrum’daki deniz araçları tahliyelerde kullanılıyor, hava desteği mevcut afet bölgelerine yoğunlaşmış olduğu bir durumda ilçemizdeki yoğun ormanlık alanda ve meskûn mahalleri tehdit eden bir yangın başladı veya bir deprem oldu… Bu durumda ilçemizde acil durumlarda faydalı olabilecek gönüllülerin hatta profesyonellerin çok büyük kısmı ilçe dışında olacağından, dönüşlerinin uzun zaman alacağından Datça kaderine terkedilmiş durumda kalabilir. Bu nedenle müdahale için gideceklerin belli bir organizasyonda toplanması, Datça için olası acil durumda ilçemizde müdahale için belli bir sayıda gönüllünün kalması sağlanmalıdır.

AFAD, Orman ve Büyükşehir itfaiyelerinin öncülüğünde gönüllülerin yönlendirmesi yapılmalıdır. Profesyonellerin olmadığı büyük yangın alanlarına gönüllülerin girmemesi gerektiği anlatılmalı, gerçek anlamda fayda sağlayamayacak gönüllülerin yangın sahasına girmeleri engellenmelidir.

Marmaris yangını bize gösterdi ki, yangına müdahale etmek için kadınıyla erkeğiyle binlerce gönüllü ve yüzlerce araba yangın alanında olabiliyor. Gönüllülerden bir kısmı story atmak ve paylaşım yapmak için oradaydı. Gezen araçlar yangında görevli araçların geçiş güzergahlarını tıkadı, faydasız gönüllüler dağlarda yangınla mücadele edenlerin kumanyasına, ekipmanına ortak oldu. Buradan yola çıkarak yangın bölgelerinde insan gücüne ihtiyaç duyulması halinde bölgeye gidecek müdahale gönüllülerinin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yangınla mücadelede ölümlerin ve kazaların oranı yükselecektir. Her gönüllü ekibinin bir profesyonel ekibe bağlanması ve o ekiple hareket etmesi gerekmektedir. Bu noktada sayıları oldukça fazla olan; canla başla, gece gündüz çalışan gönüllülerin de onure edilmesi gerekiyor.

Datça’daki Kargı Deresi yangınında, anlık refleksle iyi niyetli olarak yangın sahasına koşturan terlikli, üstü çıplak, maskesiz, korunaksız gönüllülerin müdahalesini gördük. Küçük makilik yangını olmasına rağmen 20 kişinin yaralandığı söyleniyor. Bu nedenle müdahalelerde tüm halkın bilinçlendirilmesi, kolluk kuvvetlerinin korunaksız olarak gelenleri ve trafiğe engel olabilecek araçları yangın alanına almaması gerekmektedir.

Sivil Müdahale Gönüllülerinin hiyerarşik gruplandırılması yapılmalıdır. Ve bu gruplara profesyonel eğitimler verilmeli olası acil durumda AFAD, orman, büyükşehir itfaiyelerine destek amaçlı bağlanmalıdır.

Koordinasyon Ekibi
Sivil Müdehale Ekibi
İlkyardım Ekibi
Ulaştırma Ekibi
Malzeme Temin ve Destek Ekibi

Ek 3. Datça Belediyesi Yerel Afet Hazırlık Koordinasyonu Toplantısı

HABER ESMERİ ALEV EKEBAŞ

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.