Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

SÖZDE MERT, EYLEMDE KIT İNSANLIK-

2 sene önce
110 kez okundu
SÖZDE MERT, EYLEMDE KIT İNSANLIK-

Değerli okuyucularımız herkese dua ve se-
lamla yazıma başlıyorum.Niyet ve ağızdan çı-
kan sözlerin, fiili olarak gerçek yaşamda bir
paralellik gösterdiğine maalesef çabuk alda-
nan bir milletiz.Niyet ve ağızdan çıkan güzel
söz ve kelimelerin, sonuç olarak eylemde bir
tutarlılık göstermemesi, örtüşmemesi sadece
şatafatlı söz ve kelimelerin tesirine kapılıp, in-
sanlar hakkında hemen olumlu bir niyete ka-
pılmak yanlıştır.

Değerli okuyucularımız ağzımızdan çıkan
güzel söz ve kelimeler, fiili olarak eylemde so-
mut olarak birleşmiyorsa, yerini bulmuyorsa o
söz ve kelimelerin hiç bir anlamı yoktur.Haya-
tımızda nice sosyal çevre ve toplumlarda bu-
lunmaktayız.Sosyal bir varlık olarak yaşamları-
nı idame eden insanlar, değişik meslek grupla-
rı, ve her kesimden insanlarla bir arada bir di-
yalog içersinde olabilmektedir.Bir insanı tanı-
manın, ve iyi bir insan olduğu kanaatini taşı-
mada hemen aceleci olmamalıyız.Onları tanı-
maya çalışmalıyız.İnsanlar sözlerinde kendile-
rini anlatırken süslü kelime ve kendilerini göğe
çıkaran övücü cümleler ve yollara başvurabil-
mektedir.Tabiki dilin kemiği yok ki insanoğlu
inandırıcılık ve kendini kabul ettirme adına bazı
ahlaki ve etik kavramları görmezden gelip, sırf
tek taraflı bir sunni bir niyet için sonuçla örtüş-
meyen bir tutum ve eylem içinde olabilmekte-
dir.

Özde olmak, yaşantı ve hayatlarında söz-
ve davranışlarında uyumlu olan insanlar genel
kabul gören insanlardır.Her bir kelimenin, her
bir cümlenin bir anlamı ve önemi olduğu gibi;
sonuca ve eyleme götürmede samimi bir niyet
ve düşüncenin idrakında olabilmekte çok ö-
nemlidir.Önemli olan kelimelerde, düşünceler-
de, güzel sözlerde kendini ifade etmek ve
başkalarına kabul ettirmek değildir.Acaba baş-
kaları tutum ve eylemlerimizi nasıl görüyor?
Tutarlılık ve sonuç olarak bu söz ve tutumları-
mıza ne kadar samimi ve inandırıcı bir
gözle bakıyor bunu da hesaba katmalıyız.

Kelime ve güzel sözlerle kendilerini ifade
eden, yükseklere çıkaran, güzel meziyetlere
sahip olduğunu var zan edenler, kısa bir süre
sonra bu kelime ve sözlerin altında ezilmekte-
dir.Çünkü söyledikleri, anlatıkları, gerçek ya-
şam ve hayatlarıyla örtüşmeyen boş bir nutuk-
tan ibaret olduğunu açık bir şekilde gözleri-
mizin önüne sermektedir.Hayatta her şey gö-
ründüğü gibi değildir.Eğer hayatta her şey gö-
ründüğü gibi olsaydı; elinize aldığınız deniz su-
yu mavi olurdu.Bu sözü derinlemesine sorgu-
ladığımızda, hemen her şeye inanmak ve ger-
çek olduğu kanaatine varmanın da yanlış oldu-
ğunu göreceğiz.

Herkes sözünde sözde merttir, yardımse-
verdir,doğrudur, iyilikseverdir, dindardır, ada-
letli ve vicdanlıdır.Ama maalesef sonuç olarak
bu vasıflara hayiz olan insanlar azdır.Sözde
mert, eylemde sunni olan davranış ve eylemler
bire bir birbirini tutmuyorsa, bir paralellik arz
etmiyorsa, insanlık ve tutumlar sahtedir.Sahte
hayatlar bizim dünya ve yaşantılatımızı kuşattı-
ğı için, sürekli yıkıma doğru sürükleniyoruz,
hala da kendimize bakıpta eylem ve niyetimizi
gerçek yaşamla tutarlı bir hayata çeviremiyo-
ruz.
Saygı ve sevgilerimle

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.